Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ระบบมาตราฐาน
บริษัทฯ จัดให้มี "ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์" เพื่อทำหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย
จึงได้จัดทำระบบมาตราฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหาร นอกจากนี้ระบบสุขศาสตร์และการจัดการด้านสุขอนามัยถือว่าเป็นหัวใจหลักการผลิตอาหารสัตว์ ของกรุงไทยอาหาร เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทำให้บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพอย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
Global G.A.P.
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Global Good Agricultural Practice)
GMP
ระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารที่ดี (GMP)
HACCP
ระบบวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤต (HACCP)
ISO 9001
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
ISO 17025
ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO 17025
ISO 22000
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์