Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
PRIVACY NOTICE
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อกำกับการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เเละการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อกำกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เเละการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด กลุ่มบริษัทจีเอฟทีที จำเป็นต้องมีการพิจารณาคำขอเป็นรายกรณีไป จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดให้ข้อมูลประกอบคำร้องขอของท่านอย่างครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มบริษัท จีเอฟทีที สามารถดำเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในคำร้องขอฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันสิทธิของท่าน ทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ยื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการตามคำร้องขอที่ท่านได้ขอใช้สิทธิของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่านจะสิ้นสุดลง ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ และเมื่อกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีได้ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านจนแล้วเสร็จ
กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หากพจารณาแล้วปรากฎว่าเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบยังไม่ครบถ้วน หรือยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงได้
2. คำขอไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ยังคงมีภาระผูกพันต่อกันอยู่
3. การเข้าถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น
4. มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฏหมาย หรือคำสั่งศาล
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดข้อยกเว้นหรือข้อปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
แบบคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์
1. ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. แนบเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรญีไม่มีสัญชาติไทย)
- หนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
3. ส่งแบบคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 1) รวมทั้งเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนา (ข้อ 2) ทางไปรษณีย์มาที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์